चाँगुनारायण नगरपालिकाको फोहोरमैला संकलन तथा ब्यबस्थापन कार्यकालागि आर्थिक तथा प्राबिधिक प्रस्ताव आव्हानको सूचना

यस चाँगुनारायण नगरपालिका क्षेत्रभित्रको फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाई कार्यविधि, २०७५ एवं तपशीलका बुँदाहरुमा समेत आधारित भई फोहोरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका ईच्छुक फर्म वा कम्पनीले बिस्तृत कार्य योजना सहित प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव(छुट्टा छुट्टै खाममा) १५ दिनभित्र  पेश गर्न यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । 

                     
 

News and Notice