पहिलो र्निवाचित जनप्रतिनिधिहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम

नगर प्रमुख

नगर प्रमुख