स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४

नेपाल सरकार सङ्कघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय ले मिति २०७४/७/२६ गते र्सावजानिक गरेको स्थानिय सरकार संचालन ऐन पढ्नको लागि तल दिएको PDF फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् वा Click गर्नुहोस्

Documents: 

News and Notice