FAQs Complain Problems

News and Notices

चाँगुनारायण नगरपालिकाको फोहोरमैला संकलन तथा ब्यबस्थापन कार्यकालागि आर्थिक तथा प्राबिधिक प्रस्ताव आव्हानको सूचना

यस चाँगुनारायण नगरपालिका क्षेत्रभित्रको फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाई कार्यविधि, २०७५ एवं तपशीलका बुँदाहरुमा समेत आधारित भई फोहोरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका ईच्छुक फर्म वा कम्पनीले बिस्तृत कार्य योजना स

Pages