FAQs Complain Problems

जग्गा दर्ता नामसारी

लाग्ने समय: 
७ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
प्रति रोपनी रु १०००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्रतिलिपि
२. मृत्यु दर्ताको प्रतिलिपि
३. नाता प्रमाणित प्रतिलिपि
४. नागरिकताको प्रतिलिपि
५. अन्य आवश्यक प्रमाण कागजातहरू (साविक लगत, भूमिसुधार कार्यालयको अनुसूची फारामहरू
६. ब्लुप्रिन्ट नक्सा