FAQs Complain Problems

नाता प्रमाणित

लाग्ने समय: 
१५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यलय
सेवा शुल्क: 
रु ३००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. तोकीएको ढाचामा  सम्बन्धित बयक्तिको निवेदन

२. सम्बन्धित हकदारहरुको नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि  वा हकदार नाबालक भय जन्म दर्ता  प्रतिलिपि

३. नाता खुलाउन पर्ने  व्यक्तिहरुको फोटो दुइ/दुइ प्रति ( प्रयोजना हेरी विवाह दर्ता र मृत्यु दर्ता,बसाई सराई प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि)

४. सर्जमिन गर्नुपर्ने भय सर्जमिन मुचुल्का